Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ CONSOLIDACIÓ


CONSELLERIA DE SANITATRESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ CONSOLIDACIÓ🛎️RESOLUCIÓ de 4 de març de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants , personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació definitiva obtinguda en el procés selectiu.

📌 LABORATORI D’ANÀLISI MICROBIOLÒGICA (A1-S03-05)✅ Enllaç al llistat (DOGV 13/03/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/13/pdf/2024_2053.pdf

📌 INSPECTORS I INSPECTORES FARMACÈUTICS DE SERVICIS SANITARIS (A1-S05-02)✅ Enllaç al llistat (DOGV 13/03/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/13/pdf/2024_2052.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu davant la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos o recurs de reposició davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top