Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ CONSOLIDACIÓ

CONSELLERIA DE SANITAT

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ CONSOLIDACIÓ


📌 AUXILIARS DE GESTIÓ SANITÀRIA de l’Administració de la Generalitat (C2-S01)🛎️ RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01), funcionàries i funcionaris de administració general, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació definitiva obtinguda en el procés selectiu.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 02/02/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/02/02/pdf/2024_648.pdf
ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu davant la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos o recurs de reposició davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top