Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ CONSOLIDACIÓ

CONSELLERIA DE SANITAT

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ CONSOLIDACIÓ

📌 Cos de subalterns i subalternes de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (APF-S01), agrupació professional funcionarial


🛎️RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos de subalterns i subalternes de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (APF-S01), agrupació professional funcionarial, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació definitiva obtinguda en el procés selectiu.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 29/01/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/01/29/pdf/2024_575.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu davant la Sala del Contenciós- -Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos o recurs de reposició davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top