Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ CONSOLIDACIÓ


📌 COS SUPERIOR TÈCNIC DE SALUT PÚBLICA ESCALA SEGURETAT ALIMENTÀRIA (A1-S03-03)
_________
🛎️RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària (A1-S03-03), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació definitiva obtinguda en el procés selectiu.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 05/12/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/05/pdf/2023_12204.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.
_________
📝Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu davant la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos o recurs de reposició davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top