Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ CONSOLIDACIÓ


🛎️RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos de funcionaris i funcionàries de administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació definitiva obtinguda en el procés selectiu de:

📌 Cos d’infermers i infermeres inspectors de serveis sanitaris de l’Administració de la Generalitat (A2-S04)

✅ Enllaç al llistat (DOGV 01/12/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/01/pdf/2023_11992.pdf

📌 Cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària i laboratori (A2-S03-02)

✅ Enllaç al llistat (DOGV 01/12/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/01/pdf/2023_11993.pdf

📌 Cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de sanitat ambiental (A2-S03-03)

✅ Enllaç al llistat (DOGV 01/12/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/01/pdf/2023_11995.pdf
________
ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.
_________
📝Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu davant la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos o recurs de reposició davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top