Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ CONSOLIDACIÓ


🛎️RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants de funcionaris i funcionàries de administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació definitiva obtinguda en el procés selectiu de⤵️⤵️:

📌 Cos superior tècnic de l’Administració de la Generalitat, escala mèdica d’administració sanitària(A1-S02-01)

✅ Enllaç al llistat (DOGV 01/12/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/01/pdf/2023_11946.pdf

📌 Cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala mèdica de salut pública (A1-S03-01)

✅Enllaç al llistat (DOGV 01/12/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/01/pdf/2023_11968.pdf

📌 Cos superior tècnic d’inspecció de serveis sanitaris de l’Administració de la Generalitat, escala d’inspecció mèdica de serveis sanitaris (A1-S05-01)

✅Enllaç al llistat (DOGV 01/12/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/01/pdf/2023_11970.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web: www.sa.gva.es

la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.
_________
📝Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu davant la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos o recurs de reposició davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top