Oposicions

PRESA DE POSSESSIÓ OPOSICIÓ PROMOCIÓ INTERNA TREBALLADOR/A SOCIAL CHGUV


RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es resol la convocatòria CO/10/22, treballador o treballadora socials, corresponent a l’oferta d’ocupació pública 2020 del CHGUV

Enllaç al llistat (DOGV 15/06/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/06/15/pdf/2023_6620.pdf

📅 Del 16/06/23 al 15/07/23

✅ Pot interposar-se recurs de reposició davant aquest mateix òrgan, en el termini d’un mes o, directament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el jutjat contenciós administratiu competent.
To top