Oposicions

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES CONCURS MÈRITS LLEI 20/21. AUXILIAR ADMINISTRATIU/ADMINISTRATIVA (Concurs Mèrits Llei 20/2021)


ℹ️ Categoria publicada (19/01/24)

📌 AUXILIAR ADMINISTRATIU/ADMINISTRATIVA (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

📝Enllaç al llistat ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2024/01/51893-23_AUX_ADVO_RES_DEF_INSCRITOS_casval_firmado_(1).pdf

📝Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu davant la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos o recurs de reposició davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top