Oposicions

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES CONCURS MÈRITS LLEI 20/21


ℹ️ Categoria publicada (12/01/24)⤵️⤵️:

📌 TERAPEUTA OCUPACIONAL (Concurs Mèrits Llei 20/2021).

📝Enllaç al llistat ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2024/01/51084-23_TERAPEUTA_OCUPACIONAL_RESOLUC_DEF_INSCRITOS_firmado.pdf

_________

📝Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu davant la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos o recurs de reposició davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top