Oposicions

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES CONCURS MÈRITS LLEI 20/21


ℹ️ Categories publicades (20/12/23) ⤵️⤵️:

📌 Anàlisi Epidemiològica i Estadístiques Sanitàries (A1-S03-08) (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

📝Enllaç al llistat ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2023/12/49089-23_ANA_EPI_EST_SAN_RESOLUC_DEF_INSCRITOS_firmado.pdf

_________

📌 Laboratori d’Anàlisi Química (A1-S03-06) (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

📝Enllaç al llistat ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2023/12/49091-23_A2_LAB_ANA_QUIM_03_06_RES_LIST_DEF_INSCRITOS_firma.pdf

_________

📌 Sanitat Ambiental (A1-S03-04) (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

📝Enllaç al llistat ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2023/12/49081-23_A1_SANIDAD_AMB_S03_04_RES_LIST_DEF_INSCRITOS_firm.pdf

_________

📌 Seguretat Alimentària (A1-S03-03) (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

📝Enllaç al llistat ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2023/12/49079-23_SEGURID_ALI_LAB_A2_S03_02_RES_LIST_DEF_INSCRITOS_firmado.pdf

_________

📌 Especialista en Salut Pública (C1-S02) (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

📝Enllaç al llistat ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2023/12/49087-23_C1_ESPECIALISTA_SP_RES_LIST_DEF_INSCRITOS_firmado.pdf

_________

📝Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu davant la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos o recurs de reposició davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top