Oposicions

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU COS D’INFERMERS D’INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES


MINISTERI DE L’INTERIOR

🛎️ Resolució de 30 de novembre de 2023, de la Sotssecretaria, per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en el Cos d’Infermers i Infermeres d’Institucions Penitenciàries.

🖥️ Web recursos humans ⤵️⤵️:

https://www.institucionpenitenciaria.es/es/web/home/administracion-penitenciaria/recursos-humanos/procesos-selectivos

📁 Bases i temari📚

BOE núm. 296 de 12 de desembre de 2023, pàg. 164515 a 164530)⤵️⤵️:

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/12/pdfs/BOE-A-2023-25240.pdf

✅ 25 PLACES

📝 Emplenar el model oficial de sol·licitud d’admissió a proves selectives en l’Administració Pública i liquidació de drets d’examen (model 790)

🖥️ Presentació punt d’accés general ⤵️⤵️: http://administracion.gob.es/PAG/ips

📆 Termini presentació sol·licituds: Fins al 11/01/24.
To top