TREBALL

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES CONCURS MÈRITS LLEI 20/21LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES CONCURS MÈRITS LLEI 20/21ℹ️ Categoria publicada (10/01/24)⤵️⤵️:

📌 Infermer/a Inspector/a de Servicis Sanitaris (A2-S02) (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

📝Enllaç al llistat ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2024/01/50688-23_A2_ENFERM_ISS_S02_RESO_DEF_INSCRITOS_firmado.pdf

📝Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu davant la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos o recurs de reposició davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top