TREBALL

DECLARACIÓ DE PLACES DE DIFICIL COBERTURA I REGULACIÓ DELS ACORDS D’ALIANCES ESTRATÈGIQUES I DE L’ÚS COMPARTIT DE RECURSOS


INTERSINDICAL SALUT s’absté en la votació per a aprovar el decret sobre places de difícil cobertura, aquesta formació és conscient de la necessitat d’assegurar l’assistència sanitària en tots els punts geogràfics de la nostra Comunitat, ara bé, la participació HA DE SER SEMPRE VOLUNTÀRIA, Conselleria en cas de no aconseguir personal voluntari podria obligar a establir una rotació entre els professionals per a atendre aquests llocs.


DEFINICIÓ de places de difícil cobertura. – Les que romanguen vacants sense cobertura almenys 3 mesos continuats en els últims 12 mesos, així com les que el número d’inscripció en Borsa de treball Temporal siga insuficient per a assegurar la cobertura de prestació de l’assistència sanitària.


MESURES D’INCENTIVACIÓ

⦁ En el barem de mèrits de personal temporal i en la fase de concurs de processos de selecció de personal amb caràcter definitiu, s’aplicaran les mesures d’incentivació regulades en les seues convocatòries.

⦁ En la borsa de treball Temporal, el personal que durant DOS ANYS ininterromputs es trobe ocupant un lloc declarat de difícil cobertura, PODRÀ ACTIVAR LA SITUACIÓ D’ESPECIAL DISPONIBILITAT per a poder ser candidat d’altres vacants en la mateixa categoria en altres departaments de salut.

⦁ El personal en formació especialitzada per via de residència, PODRÀ INSTAR LA SEUA INSCRIPCIÓ en les llistes de reserva previstes en la selecció de personal temporal, amb una ANTELACIÓ DE TRES MESOS a la finalització del seu programa formatiu.

Mesures d’incentivació en relació amb la carrera i desenvolupament professional

⦁ Després de dOS ANYS d’acompliment en aquests llocs, s’obtindrà EL MÀXIM de crèdits en l’apartat compromís amb l’organització.

⦁ L’acompliment d’un lloc declarat de difícil cobertura donarà dret a uNA REDUCCIÓ del temps de permanència necessari per a l’accés i progressió als graus III i IV del sistema de carrera professional;

⦁ Per cada TRES MESOS de servei en aquestes places, ES REDUIRÀ EN UN MES el temps de permanència necessari per a l’accés a aquests graus, amb una reducció màxima de 12 mesos per a cada grau, (en cap cas el temps de permanència en cada grau serà inferior a 5 anys).

⦁ La reducció que, per superar l’esmentat límit, no haja pogut ser aplicada en l’accés al grau III, podrà ser utilitzada en l’accés al grau IV.


Mesures d’incentivació de caràcter retributiu


⦁ GRUP A1: 5.000 € anuals

⦁ GRUP A2: 3.250 € anuals

⦁ GRUP C1: 2.000 € anuals

⦁ GRUP C2: 1.500 € anuals

⦁ Altres agrupacions professionals 1.000 € anuals

Mesures Formatives

⦁ El personal que exercisca una plaça declarada de difícil cobertura TINDRÀ PRIORITAT a participar en activitats formatives relacionades amb la seua activitat professional.

⦁ De la mateixa manera, aquest personal tindrà prioritat per a participar en projectes d’investigació relacionats amb la seua activitat.

Podrà prolongar la permanència en el servei actiu, després d’haver aconseguit l’edat legal de jubilació.

EN L’APARTAT D’ÚS COMPARTIT DE RECURSOS (Aliances estratègiques)

Es permet la prestació voluntària de guàrdies al personal mèdic i d’infermeria, en un àmbit diferent al propi del seu nomenament. Aquesta prestació respectarà el descans mínim entre jornades de treball, no podrà excedir el màxim de 48 hores setmanals de temps de treball en còmput anual.
To top