Mesa General
Negociació. Mesa Sectorial sanitat

Pacte Mesa Sectorial de Sanitat per a l’ampliació del permís de paternitat

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2016, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’ordena la publicació del pacte entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica i les organitzacions sindicals integrants de la Mesa Sectorial de Sanitat, pel qual s’amplia el permís de paternitat, i es modifica la reducció de jornada i els efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, respecte al personal gestionat per la dita conselleria

31 / 12 / 2016 | Intersindical Salut

Pacte entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i les organitzacions sindicals integrants de la Mesa Sectorial de Sanitat, pel qual s’amplia el permís de paternitat, i es modifica la reducció de jornada i els seus efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, respecte al personal
gestionat per aquesta conselleria.
Per mitjà de l’Acord de 17 de juny de 2016, del Consell, es va ratificar l’acord de legislatura de la Mesa General de Negociació del Personal Funcionarial, Estatutari i Laboral de la Generalitat (MGN I) de 9 de juny de 2016.

es modifica la reducció de jornada i els efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere

Aquest acord de legislatura recull en l’apartat tercer: «En els diferents àmbits sectorials al servei de la Generalitat, les meses sectorials de la Funció Pública, de l’Administració de Justícia, d’Educació i de Sanitat, així com els àmbits de negociació corresponents al personal laboral resident en formació gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el personal laboral de l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, al personal laboral docent i al personal laboral gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública no previst en l’apartat 1.h del punt segon, negociaran el desenvolupament i l’aplicació, si és el cas, dels acords continguts en el present document, en tot el que siga propi del seu àmbit, respectant els termes d’aquest acord».
L’apartat cinqué de l’acord esmentat sota la denominació de «Mesures en relació amb les condicions de treball del personal empleat públic inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’acord», recull en el punt F, Coresponsabilitat i nous usos del temps, «Amb l’objectiu d’aprofundir en la conciliació entre el compromís laboral, les responsabilitats familiars i la vida personal, s’acorden les mesures següents:
a) Ampliar a sis setmanes la duració del permís de paternitat pel naixement, acollida o adopció d’un fill o una filla».
Per la seua banda l’apartat G, Violència de Gènere sobre les dones, «Per a col·laborar a combatre els efectes de la violència de gènere sobre les dones s’acorda la implantació de les mesures següents:
d) Introducció en la normativa reglamentària d’una reducció d’un terç de la jornada de les dones en aquesta situació, sense reducció d’havers, o bé d’un cinquanta per cent de la jornada, amb una reducció d’havers corresponent a la diferència entre el terç i la mitat d’aquella».
A fi que l’acord general esmentat sobre l’ampliació del permís de paternitat, així com sobre la modificació de la reducció de la jornada i els efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, puga ser adoptat en l’àmbit del personal gestionat per aquesta conselleria, és necessària la tramitació i adopció d’un pacte propi, ja que és ineludible el compliment d’allò que s’ha preceptuat en l’article 24.8 de la Llei 11/2015, de pressupostos per al 2016,
En efecte, en el personal que atén la sanitat pública, és necessària la consignació pressupostària suficient prèvia per a poder atendre la cobertura de les substitucions que suposen prolongar un mes el permís de paternitat de què es parteix, o les substitucions conseqüència de l’ampliació de la reducció de jornada de les treballadores víctimes de violència de gènere, la qual cosa comporta l’inici de la posada en marxa d’aquesta mesura de conciliació en el primer exercici pressupostari següent a la vigència de l’acord en altres àmbits que no han necessitataquesta mesura.

Per tot això, les parts acorden:

Primer
Ampliar a sis setmanes la duració del permís de paternitat pel naixement, acollida o adopció d’un fill o una filla.

Segon
Augmentar-la reducció de jornada per a les dones víctimes de violència de gènere, fins a un terç de la jornada sense deducció de retribucions, o fins al cinquanta per cent de la jornada, amb una reducció d’havers corresponents a la diferència entre el terç i la meitat d’aquella.

Tercera
L’àmbit d’aplicació d’aquest pacte inclou tot el personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Quarta
L’ampliació del permís de paternitat, així com la reducció de jornada i els seus efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, serà efectiva a partir de l’1 de gener de 2017.

València, 15 de desembre de 2016

Per l’Administració

Per les organitzacions sindicals
CEMSATSE CCOO UGT CSI·F SIMAP-INTERSINDICAL SALUT

permis paternitat mesa sectorial mesa general concidions de treballDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.