Negociació. Mesa Sectorial sanitat

La participació del personal en els tribunals comptarà per a la Carrera i Desenvolupament professional

Amb la publicació de l'Ordre 5/2018 de 20 d'agost es desenvolupa el sistema de participació del personal estatutari de les Institucions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en la formació dels tribunals de selecció i provisió.

04 / 09 / 2018 | Intersindical Salut

El Decret 192/2017, d’1 de desembre, del Consell (d’ara en avant, Reglament de Selecció i Provisió), estableix en l’article 2 que la selecció de recursos humans i la provisió de places del personal estatutari de les institucions sanitàries públiques dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat es regeix, entre altres, pel principi de participació.

L’article 3 crea la Comissió Assessora de Selecció i Provisió, de composició paritària de representants de l’Administració i de les organitzacions sindicals dependent de la Mesa Sectorial de Sanitat.

Es regula la participació del personal estatutari en la composició dels tribunals de selecció i provisió. Les convocatòries inclouran la bibliografia, com demanava Intersindical Salut en la negociació del Decret 192/2017 i la participació del personal estatutari en els tribunals serà valorada a efectes de carrera i desenvolupament professional i altres que s'estimen convenients.

La Comissió Assessora de Selecció i Provisió, a més de les funcions establides en l’article 3.2 del Reglament de selecció i provisió, té atribuïda de conformitat amb l’article 4.2 del dit Reglament, la de realitzar per sorteig l’elecció de les persones membres dels òrgans de selecció (tribunals) i provisió (comissions de valoració), excloent del sorteig i elecció a la presidència i secretaria, així com d’altres supòsits normativament previstos.

Aquesta elecció es realitzarà, tal com assenyala aquest mateix article 4.2 del Reglament, entre les persones que integren el Col·legi constituït a aquest efecte per a la selecció i provisió de places del personal estatutari del Sistema Valencià de Salut.

Per a aquest fi, la present ordre regula també el procediment per a la inclusió en el referit Col·legi, del personal estatutari fix que de forma voluntària haja manifestat el seu interés a formar part dels òrgans col·legiats competents per a la valoració de les proves i mèrits dels esmentats processos.

El col·legi a què es refereix l’article 4.2 del Reglament de Selecció i Provisió, que es denominarà Col·legi per a la selecció i provisió de places del personal estatutari del Sistema Valencià de Salut, estarà format per totes aquelles persones interessades a formar part dels òrgans col·legiats de provisió i selecció dels recursos humans del Sistema Valencià de Salut, que complisquen amb els requisits que estableix el Reglament de Selecció i Provisió, havent d’ostentar el grau II o superior de carrera o desenvolupament professional i que siguen inscrites per l’òrgan competent en el referit Col·legi.

La sol·licitud d’inscripció en el Col·legi podrà efectuar-se en qualsevol moment omplint el model de sol·licitud normalitzat que es posarà a disposició en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet.

La validesa de la inclusió en el Col·legi serà indefinida fins que la persona deixe de complir amb els requisits per a pertànyer al dit col·legi. No obstant això, l’interessat podrà sol·licitar deixar d’estar inclòs transcorreguts almenys dos anys des de la seua inscripció inicial.

La Comissió Assessora de Selecció i Provisió efectuarà el sorteig per a la formació dels òrgans col·legiats de selecció i provisió, a excepció de la secretaria i presidència, així com d’aquelles persones integrants dels òrgans de provisió que, segons la normativa vigent, corresponga proposar per part de les direccions/gerències dels departaments.

La direcció general amb competències en matèria de recursos humans de la conselleria amb competència en sanitat, en el termini de 6 mesos des de la publicació de la present ordre, elaborarà un projecte de Guia de transparència, actuació i bones pràctiques dels tribunals de selecció, del que donarà compte a la Comissió Assessora de Selecció i Provisió per a la seua consideració, i serà publicat mitjançant una resolució de la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de recursos humans en la pàgina web de la conselleria.

Les convocatòries dels processos de selecció contindran les fonts normatives i la bibliografia en què es basen els temaris a fi de garantir la transparència, seguretat jurídica i adequació d’aquests a les funcions dels llocs convocats. Les preguntes efectuades hauran de poder justificar-se en les dites fonts normatives i bibliografia, que permetrà raonablement la preparació de les proves. La Comissió Assessora de Selecció i Provisió promourà les actuacions necessàries per a facilitar la consecució d’aquests objectius.

La participació en el Col·legi per a la selecció i provisió de places del personal estatutari del Sistema Valencià de Salut serà valorada en la carrera/desenvolupament professional en l’apartat corresponent a compromís amb l’organització. Així mateix, la Comissió Assessora de Selecció i Provisió podrà realitzar la proposta de valoració de la dita participació com a mèrit on parega oportú.


tribunals selecció i provisió ordre 52018 decret 1922017 comissió assessoraDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.