INTERSINDICAL SALUT. T’informa, increment retributiu 1.50% i millores en la prestació IT.

19 / 07 / 2018 | Intersindical Salut salaris revisió salarial retribucions
La publicació d'aquesta norma suposa un increment de les retribucions per al personal sanitari del 1,50% respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2017, aquest increment serà aplicable a tots el conceptes retributius, retribucions bàsiques i complements.

El personal en formació també experimentarà la revisió salarial en la mateixa quantia.

La taxa de reposició establerta per al personal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública és del 100%

El càlcul de la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de la Generalitat, siga funcionari, estatutari o laboral, i siga quin siga el règim de la seguretat social que li siga aplicable, se suportarà sobre les retribucions fixes que es perceberen en el mes d’inici de la incapacitat temporal, i quedaran exclosos, en tot cas, els conceptes retributius que a continuació es detallen: els endarreriments de qualsevol concepte retributiu, les gratificacions o indemnitzacions, la productivitat variable, així com les pagues extraordinàries i el component compensatori del complement específic.