Treball

Instrucciones desarrollo procedimiento acuerdo módulos especializada //  Instruccions desenvolupe procediment acorde mòduls especialitzada

Instrucciones desarrollo procedimiento acuerdo módulos especializada //  Instruccions desenvolupe procediment acorde mòduls especialitzada
03 / 02 / 2021 | Intersindical Salut

Siguiendo instrucciones de la directora general de Recursos Humanos se acompaña el desarrollo del procedimiento de aplicación del ACUERDO de 22 de enero de 2021, del Consell, de aprobación del programa especial de productividad de prestación de módulos adicionales de refuerzo en centros hospitalarios en 2021.1.Según lo dispuesto en el art. Tercero.2, del Acuerdo de 22 de enero de 2021, y existiendo necesidad de refuerzo mediante contratación de una determinada categoría, sólo se aplicarán los módulos si no es posible la contratación, mediante los sistemas de selección de personal temporal establecidos reglamentariamente.

2.De existir personal candidato en los sistemas de selección, se podrá autorizar la aplicación provisional de estos módulos durante el tiempo en que se tramite el expediente de autorización de la contratación correspondiente.
3.La organización establecida para cubrir los módulos de guardia no se modificará ni se sustituirá por la utilización de estos refuerzos.

4.Cada unidad o equipo dispondrá de un listado, por categoría profesional, ordenado por antigüedad en el mismo, sin distinguir entre fijos y temporales.

5.En cada equipo se recogerá un listado de los módulos que cada uno de los profesionales podrá realizar voluntariamente durante la semana siguiente (de lunes a domingo)

6.Cuando se tengan que ofertar módulos para reforzar cada equipo concreto (servicio, unidad, planta, grupo: críticos, unidades Covid, urgencias hospitalarias…), se procederá de la siguiente manera:

a. Si el número de módulos ofertado es menor que el sumatorio de los módulos que voluntariamente harán los profesionales del equipo la semana próxima:
i. Se asignará un módulo por profesional en orden descendente del listado de categoría y antigüedad. Cuando, siguiendo ese orden, le toque a un profesional que no se haya ofrecido, la asignación saltará al siguiente.

ii. Cuando se haya asignado un módulo a cada profesional se continuará con más vueltas de asignación hasta que se acaben los módulos a ofertar. Cuando a un profesional se le haya asignado la totalidad de módulos que ha ofrecido, saldrá de la rueda de asignación.

iii. La semana siguiente el primer módulo se asignará al profesional en que se interrumpió la cadena la semana anterior.b. Si el número de módulos ofertado es mayor que el sumatorio de los módulos que voluntariamente harán los profesionales del equipo la semana próxima:
i. Se asignarán los módulos en el equipo concreto hasta cubrir toda la oferta.

ii. Los módulos restantes se ofrecerán a otro/s equipo/s del mismo centro con prestaciones asistenciales análogas, garantizando la equidad.

iii. Si al asignar los módulos en todas las unidades aún faltan voluntarios, se podrá ofrecer a otros centros del propio departamento (centros de especialidades, centros sanitarios integrados).

iv. Si excediera la demanda, se podrá ofrecer a otros centros hospitalarios (incluyendo HACLES), servicio de emergencias sanitarias, centro de transfusiones y resto de dispositivos fuera del ámbito de atención primaria utilizando criterios de proximidad y afinidad funcional.7. Todos estos servicios deberán contabilizarse para que los profesionales no sobrepasen la jornada máxima anual.

--

Seguint instruccions de la directora general de Recursos Humans s'acompanya el desenvolupament del procediment d'aplicació de l'ACORD de 22 de gener de 2021, del Consell, d'aprovació del programa especial de productivitat de prestació de mòduls addicionals de reforç en centres hospitalaris en 2021.


1. Segons el que es disposa en l'art. Tercer.2, de l'Acord de 22 de gener de 2021, i existint necessitat de reforç mitjançant contractació d'una determinada categoria, només s'aplicaran els mòduls si no és possible la contractació, mitjançant els sistemes de selecció de personal temporal establits reglamentàriament.

2.D'existir personal candidat en els sistemes de selecció, es podrà autoritzar l'aplicació provisional d'aquests mòduls durant el temps en què es tramite l'expedient d'autorització de la contractació corresponent.

3. L'organització establida per a cobrir els mòduls de guàrdia no es modificarà ni se substituirà per la utilització d'aquests reforços.

4.Cada unitat o equip disposarà d'un llistat, per categoria professional, ordenat per antiguitat en aquest, sense distingir entre fixos i temporals.

5. En cada equip s'arreplegarà un llistat dels mòduls que cadascun dels professionals podrà realitzar voluntàriament durant la setmana següent (de dilluns a diumenge)

6. Quan s'hagen d'oferir mòduls per a reforçar cada equip concret (servei, unitat, planta, grup: crítics, unitats **Covid, urgències hospitalàries…), es procedirà de la següent manera:
a. Si el nombre de mòduls oferit és menor que el sumatori dels mòduls que voluntàriament faran els professionals de l'equip la setmana pròxima:
i. S'assignarà un mòdul per professional en ordre descendent del llistat de categoria i antiguitat. Quan, seguint aqueix ordre, li toque a un professional que no s'haja oferit, l'assignació saltarà al següent.

ii. Quan s'haja assignat un mòdul a cada professional es continuarà amb més tornades d'assignació fins que s'acaben els mòduls a oferir. Quan a un professional se li haja assignat la totalitat de mòduls que ha oferit, eixirà de la roda d'assignació.

iii. La setmana següent el primer mòdul s'assignarà al professional en què es va interrompre la cadena la setmana anterior.


b. Si el nombre de mòduls oferit és major que el sumatori dels mòduls que voluntàriament faran els professionals de l'equip la setmana pròxima:
i. S'assignaran els mòduls en l'equip concret fins a cobrir tota l'oferta
ii. Els mòduls restants s'oferiran a un altre/s equipe/s del mateix centre amb prestacions assistencials anàlogues, garantint l'equitat.

iii. Si en assignar els mòduls en totes les unitats encara falten voluntaris, es podrà oferir a altres centres del propi departament (centres d'especialitats, centres sanitaris integrats).

iv. Si excedira la demanda, es podrà oferir a altres centres hospitalaris (incloent **HACLES), servei d'emergències sanitàries, centre de transfusions i resta de dispositius fora de l'àmbit d'atenció primària utilitzant criteris de proximitat i afinitat funcional.7. Tots aquests serveis hauran de comptabilitzar-se perquè els professionals no sobrepassen la jornada màxima anual.

trabajoDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.