Borses

BOLSA DE TRABAJO: CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA GRADO ENFERMERIA 2019/2020 // BORSA DE TREBALL: CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA GRAU INFERMERIA 2019/2020

BOLSA DE TRABAJO: CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA GRADO ENFERMERIA 2019/2020 // BORSA DE TREBALL: CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA GRAU INFERMERIA 2019/2020
25 / 05 / 2020 | Intersindical Salut

La Conselleria de Sanidad publica la Resolución por la que se establece un procedimiento extraordinario para la inscripción en bolsa del personal que finaliza el Grado en Enfermería en el curso 2019/2020. Resolución
La Conselleria de Sanitat publica la Resolució per la qual s'estableix un procediment extraordinari per a la inscripció en borsa del personal que finalitza el Grau en Infermeria en el curs 2019/2020. Resolució https://drive.google.com/file/d/1C2nvYoFtG5LNVV-2z-HLSTAsGehFCn3Q/view

La validez de la inscripción estará condicionada a la obtención del título en la fecha de inicio del nombramiento objeto de la oferta de trabajo.
La validesa de la inscripció estarà condicionada a l'obtenció del títol en la data d'inici del nomenament objecte de l'oferta de treball.

En relación con el requisito de titulación de Grado en Enfermería, se entenderá que está en condiciones de obtenerla quien acredite haber superado los estudios universitarios conducentes a la obtención del Grado mediante la certificación del abono de los derechos de expedición del título en el momento en que se produzca el nombramiento.
En relació amb el requisit de titulació de Grau en Infermeria, s'entendrà que està en condicions d'obtindre qui acredite haver superat els estudis universitaris conduents a l'obtenció del Grau per mitjà del certificat de l'abonament dels drets d'expedició del títol en el moment en què es produïsca el nomenament.

Esta certificación se aportará en el momento de la toma de posesión de conformidad con lo establecido en el apartado sexto de esta resolución.
Este certificat s'aportarà en el moment de la presa de possessió de conformitat amb el que establix l'apartat sext d'esta resolució.


ENLACE INSCRIPCIÓN // ENLLAÇ INSCRIPCIÓ https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/login.html;jsessionid=NWPrp6lt-VKchLfME-zgnTqa9WAdlkaXAVKEvNfQ.ade-ptt-front#asistente/ds

ANEXO II DEPARTAMENTOS SALUD // ANNEX II DEPARTAMENTS SALUT https://drive.google.com/file/d/1QishQ_vq7pmH86pF9QrniegS-h7896Ge/view
Presentación de solicitud electrónicamente // Presentació de sol·licitud electrònicament.
Hasta un máximo de 7 Departamentos de Salud // Fins a un màxim de 7 Departaments de Salut.
Junto con la inscripción no se debe presentar documentación alguna // Juntament amb la inscripció no s'ha de presentar cap documentació.
La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos se presentará cuando sean llamados por los Departamentos de Salud para realizar la contratación // La documentació acreditativa del compliment dels requisits es presentarà quan siguen cridats pels Departaments de Salut per a realitzar la contratació.
El llamamiento se realizará una vez agotadas las listas de empleo de la edición 16 y al personal inscrito en la edición 17 // La crida es realitzarà una vegada esgotades les llistes d'ús de l'edició 16 i al personal inscrit en l'edició 17.
El orden de llamamiento para las ofertas de trabajo se realizará según el orden de registro de entrada de la solicitud telemática // L'ordre de crida per a les ofertes de treball es realitzarà segons l'ordre de registre d'entrada de la sol·licitud telemàtica.
El personal que no acepte la oferta de nombramiento no podrá ser objeto de ninguna otra oferta hasta que no se agoten las listas // El personal que no accepte l'oferta de nomenament no podrà ser objecte de cap altra oferta fins que no s'esgoten les llistes.

PLAZO: desde el 26 de mayo de 2020 hasta el día 8 de junio de 2020.
TERMINI: des del 26 de maig de 2020 fins al dia 8 de juny de 2020.

enfermeria convocatoria extraordinaria bolsa de trabajoEl comentari no està disponible a l'entrada d'aquest canal.
  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

Traductor