Acuerdo del Programa especial de productividad para reducción de la demora asistencial / Acord del Programa especial de productivitat per a reducció de la demora assistencial

Acuerdo del Programa especial de productividad para reducción de la demora asistencial / Acord del Programa especial de productivitat per a reducció de la demora assistencial
19 / 01 / 2021 | Intersindical Salut

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, a propuesta de la
consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, el Consell, previa deliberación, en la reunión de 8 de enero de 2021.

Acuerda los siguientes puntos:
·Aprobar el programa especial de productividad para la reducción de la demora asistencial en intervenciones quirúrgicas y en la realización de técnicas diagnósticas e intervencionistas en el Sistema Valenciano de Salud, para el ejercicio 2021.
·Este programa se aplicará al personal estatutario en los departamentos de salud y hospitales de atención a crónicos y larga estancia (HACLE) gestionados directamente por la conselleria
·La participación del personal en el programa tendrá carácter voluntario, y se realizará adicionalmente a la jornada habitual de trabajo, tanto ordinaria como complementaria.
·La retribución por participación en este programa tiene la naturaleza de complemento de productividad al que se refiere el artículo 43.2.c de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.
·Las cuantías concretas por acto se fijan en los anexos I, II y III.

Información detallada y anexos de cuantías en el siguiente enlace:
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/19/pdf/2021_343.pdf

//

En conseqüència, d'acord amb l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, el Consell, prèvia deliberació, en la reunió de 8 de gener de 2021.

Acorda els següents punts:
·Aprovar el programa especial de productivitat per a la reducció de la demora assistencial en intervencions quirúrgiques i en la realització de tècniques diagnòstiques i intervencionistes en el Sistema Valencià de Salut, per a l'exercici 2021.
·Aquest programa s'aplicarà al personal estatutari en els depar-tamentos de salut i hospitals d'atenció a crònics i llarga estada (HACLE) gestionats directament per la conselleria
·La participació del personal en el programa tindrà caràcter voluntari, i es realitzarà addicionalment a la jornada habitual de trabaix, tant ordinària com complementària.
·La retribució per participació en aquest programa té la natu-raleza de complement de productivitat al qual es refereix l'article 43.2.c de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marco del Personal Estatutari dels Serveis de Salut.
·Les quanties concretes per acte es fixen en els annexos I, II i III.

Informació detallada en el següent enllaç i annexos de quanties:
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/19/pdf/2021_343.pdf

programa especialDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

Traductor