Treball
Oposicions
Borses de treball

Actualización y nuevas inscripciones Bolsa de Especialidades Médicas CHGUV// Actualització i noves inscripcions Borsa de Especialitats Mèdiques CHGUV

Actualización y nuevas inscripciones Bolsa de Especialidades Médicas CHGUV// Actualització i noves inscripcions Borsa de Especialitats Mèdiques CHGUV
18 / 01 / 2021 | Intersindical Salut

  Se acuerda la apertura de un periodo para la inscripción de nuevos aspirantes y la actualización de méritos de los candidatos ya inscritos en las referidas bolsas.

   Convocar actualización de las bolsas de empleo temporal de las
   categorías de facultativo/a especialista en anestesiología y reanimación
   (BET/01/16, código 04), facultativo/a especialista en cirugía cardiovascular (BET/01/16, código 06), facultativo/a especialista en cirugía
   general y del aparato digestivo (BET/01/16, código 07), facultativo/a
   especialista en cirugía torácica (BET/01/16, código 09), facultativo/a
   especialista en endocrinología y nutrición (BET/01/06, código 12),
   facultativo/a especialista en cirugía pediátrica (BET/01/16, código 13),
   facultativo/a especialista en cirugía oral y maxilofacial (BET/01/16,
   código 14), facultativo/a especialista en nefrología (BET/01/16, código 22), facultativo/a especialista en neurología (BET/01/16, código
   23), facultativo/a especialista en neurocirugía (BET/01/16, código 24),
   facultativo/a especialista en neurofisiología clínica (BET/01/16, código 25), facultativo/a especialista en oftalmología (BET/01/16, código 27), facultativo/a especialista en otorrinolaringología (BET/01/16,
   código 28), facultativo/a especialista en pediatría y sus áreas específicas (BET/01/16, código 31), facultativo/a especialista en reumatología
   (BET/01/16, código 36), médico/a de urgencia hospitalaria (BET/01/16,
   código 40) y médico/a del trabajo (BET/01/16, código 41)

    Las solicitudes, conforme al modelo que se encuentra disponible
    en la página web del CHGUV (que incluye autobaremo), deberán ir
    acompañadas de la documentación (original o fotocopia debidamente
    compulsada por anverso y reverso) acreditativa de los méritos

     El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el DOGV.
     Del 19/1/21 al 18/2/21

      Las solicitudes cumplimentadas y su documentación adjunta se presentarán preferentemente en el Registro General del CHGUV (horario
      de 9:00 a 14:00, de lunes a viernes) o, en su defecto, a través de cua-
      lesquiera de las formas posibles de conformidad con lo dispuesto en la
      Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
      de las administraciones públicas.

      Más información en el siguiente enlace:
      http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/18/pdf/2021_233.pdf

      --

       S'acorda l'obertura d'un període per a la inscripció de nous aspirants i l'actualització de mèrits dels candidats ja inscrits en les referides bosses.

        Convocar actualització de les borses d’ocupació temporal de les
        categories de facultatiu/va especialista en anestesiologia i reanimació
        (BET/01/16, codi 04), facultatiu/va especialista en cirurgia cardiovascular (BET/01/16, codi 06), facultatiu/va especialista en cirurgia general
        i de l’aparell digestiu (BET/01/16, codi 07), facultatiu/va especialista
        en cirurgia toràcica (BET/01/16, codi 09), facultatiu/va especialista en
        endocrinologia i nutrició (BET/01/06, codi 12), facultatiu/va especialista en cirurgia pediàtrica (BET/01/16, codi 13), facultatiu/va especialista en cirurgia oral i maxil·lofacial (BET/01/16, codi 14), facultatiu/
        va especialista en nefrologia (BET/01/16, codi 22), facultatiu/va especialista en neurologia (BET/01/16, codi 23), facultatiu/va especialista
        en neurocirurgia (BET/01/16, codi 24), facultatiu/va especialista en
        neurofisiologia clínica (BET/01/16, codi 25), facultatiu/va especialista en oftalmologia (BET/01/16, codi 27), facultatiu/va especialista en
        otorrinolaringologia (BET/01/16, codi 28), facultatiu/va especialista en
        pediatria i les seues àrees específiques (BET/01/16, codi 31), facultatiu/va especialista en reumatologia (BET/01/16, codi 36), metge/essa
        d’urgència hospitalària (BET/01/16, codi 40) i metge/essa del treball
        (BET/01/16, codi 41).

         Les sol·licituds, conforme al model que es troba disponible en la pàgina web del CHGUV (que inclou autobarem), hauran d'anar acompanyades de la documentació (original o fotocòpia degudament compulsada per anvers i revers) acreditativa dels mèrits

          El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present resolució en el DOGV.
          Del 19/1/21 al 18/2/21

           Les sol·licituds emplenades i la seua documentació adjunta es presentaran preferentment en el Registre General del CHGUV (horari de 9.00 a 14.00, de dilluns a divendres) o, en defecte d'això, a través de cua-lesquiera de les formes possibles de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

           Més informació en el següent enllaç:
           http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/18/pdf/2021_233.pdf

           ope concurs oposició bolsa           Deixa un comentari


           • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
           • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
           • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
           • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
           • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
           • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.