Text refundit de la Llei del Estatut Básic Empleat Públic – 13404

Real Decret Legislatiu 5/2015, 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refundit de la Llei del Estatut Bàsic del Empleat Públic.
To top