RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 1993 – 18584

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 1993, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es modifica la Resolució de 28 de juny de 1990 (DOGV núm. 1.354, de 25.07.90) en relació amb el Decret 169/90, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre retribucions del personal dependent del SVS i altres normes complementa­ries sobre retribucions de determinat personal d’equips d’Atenció Primaria.
To top