RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 1994 – 18577

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 1994, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual modifica la Resolució de 28 de juny de 1990 (DOGV núm. 1.354, de 25.07.90) en relació amb el Decret 169/90, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre retribucions del personal dependent del Servei Valencia de Salut i amb les altres normes complementaries sobre retribucions de determinat personal d’equips d’atenció primaria.
To top