RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 1993 – 18596

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 1993, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual regula el reingrés amb destinació provisional del personal estatutari en lIocs de treball d’institu­cions sanitaries dependents del Servei Valencia de Salut.
To top