RESOLUCIÓ categories en què estan constituïdes les llistes d’ocupació temporal – 6700

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2013, del director general de Recursos Humans de la Sanitat, per la qual s’establixen les categories en què estan constituïdes les llistes d’ocupació temporal d’acord amb el que disposa l’Orde de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta aplicable el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans que en depenen.
To top