REIAL DECRET 431/2009, de 27 de març – 19027

REIAL DECRET 431/2009, de 27 de març, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana dels mitjans personals adscrits a l’Hospital General Bàsic de la Defensa de València.
To top