Reconeixement de triennis del personal temporal – 5457

Decret 80/2008, de 6 de juny, del Consell, sobre el reconeixement de triennis del personal al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat amb vinculació de caràcter temporal.
To top