ORDRE de 6 d’octubre de 1997. – 18712

ORDRE de 6 d’octubre de 1997,de la Conselleria de Sanitat, per la qual es creen les Unitats de Malal­ties Infeccioses als hospitals dependents de la Con­selleria de Sanitat.
To top