ORDRE de 10 de marc; de 1997. – 18720

ORDRE de 10 de marc; de 1997,de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen atribucions en materia económica i pressupostaria en diferents órgans de la conselleria i d’institucions sanitaries que en depenen.
To top