Instrucció 265/15 sobre liquidació a efectuar al personal interí que cessa – 12210

Instrucció sobre liquidació a efectuar al personal interí que cessa per a donar lloc a la presa de possessió conseqüent a processos de selecció de personal de nou ingrés
To top