DECRET 24/1997, d’11 de febrer – 18717

DECRET 24/1997,d’ 11 de febrer,del Govern Valencia, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.
To top