NORMATIVA

MODIFICACIÓ PLANTILLA ORGÀNICA


RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2022, del director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló per la qual es fa públic l’acord del Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, de data 14 de juny de 2022, de modificació de la plantilla orgànica del Consorci a fi de l’estatutarización de places bàsiques vacants sense reserva de personal funcionari en execució del que es disposa en la disposició addicional 38a de la Llei 8/2021, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2022.

Enllaç annexos DOGV(3/10/22) :https://dogv.gva.es/datos/2022/10/03/pdf/2022_8786.pdf
To top