NORMATIVA

ES MODIFICA EL PROGRAMA ESPECIAL DE PRODUCTIVITAT PER A LA DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER COLORECTAL I EL PROGRAMA ESPECIAL DE PRODUCTIVITAT RELATIU A ACTIVITATS D’EXTRACCIÓ I TRASPLANTAMENT D’ÒRGANS I TEIXITSINTERSINDICAL SALUT vota a favor d’aquesta modificació, encara que apunta la necessitat que es creuen UNITATS PERMANENTS, englobats com a places estructurals i NO com a programa especial de productivitat, tan prompte com la cantitat de facultatius especialistes en aparell digestiu ho permeta.PERSONAL QUE POT PARTICIPAR;


⦁ Personal Facultatiu especialista en aparell digestiu

⦁ Anestesistes i Metges intensivistes

⦁ Personal facultatiu especialista en anatomia patològica

⦁ Personal d’infermeria

⦁ Personal tècnic superior en anatomia patològica

⦁ Personal tècnic en cures auxiliars d’infermeria

⦁ *Personal zelador (Nova inclusió a causa de la pressió de sindicats)


CONDICIONS GENERALS⦁ El personal especialista serà designat pel departament de salut corresponent.

⦁ La designació pel departament de salut SERÀ EQUITATIVA entre el personal voluntari que complisca els requisits.

⦁ L’activitat serà fora del horari ordinari


QUANTIA DE LES RETRIBUCIONS


PER A CADA COLONOSCÒPIA

⦁ Facultatiu especialista aparell digestiu………. 49,92 €

⦁ Facultatiu especialista en sedació profunda….. 49,92 €

⦁ Personal d’infermeria…………………………. 32,46 €

⦁ TCAEs…………………………………………15,71 €

⦁ Personal Zelador……………………………… 10,96 €

PER A CADA ESTUDI ANATOMOPATOLÒGIC (D’una colonoscòpia positiva)

⦁ Facultatiu especialista en anatomia patològica…. 42,64 €

⦁ Personal tècnic superior en anatomia patològica 17,04 €
To top