S’aprova la Regulació de les Comissions de Valoració per a la Progressió de Grau

Taula Sectorial Sanitat SIMAP-INTERSINDICAL SALUT-Iv no exercirà el seu dret al vot en la seua primera intervenció en el fòrum de negociació per discrepàncies profundes de forma i de fons
Taula Sectorial Sanitat
S'aprova la Regulació de les Comissions de Valoració per a la Progressió de Grau de Carrera i Desenvolupament
SIMAP-INTERSINDICAL SALUT-Iv no exercirà el seu dret al vot en la seua primera intervenció en el fòrum de negociació per discrepàncies profundes de forma i de fons
Després de quasi 8 anys de la publicació del Decret que regula la Carrera Professional i 7 del de Desenvolupament Professional arriben les presses per aprovar i publicar la normativa de desenvolupament dels mateixos i que, bàsicament, consisteix en la regulació de les comissions, que suposadament han de valorar els mèrits del personal, per a procedir al reconeixement de la progressió de grau o, si escau, per a la incorporació al sistema retributiu previst en els referits decrets de nou personal.
SIMAP-INTERSINDICAL SALUT-Iv no exercirà el seu dret al vot en la seua primera intervenció en el fòrum de negociació per discrepàncies profundes de forma i de fons
Després de quasi 8 anys de la publicació del Decret que regula la Carrera Professional i 7 del de Desenvolupament Professional arriben les presses per aprovar i publicar la normativa de desenvolupament dels mateixos i que, bàsicament, consisteix en la regulació de les comissions, que suposadament han de valorar els mèrits del personal, per a procedir al reconeixement de la progressió de grau o, si escau, per a la incorporació al sistema retributiu previst en els referits decrets de nou personal.
No sense certa sorpresa per la precipitació, queda clar que la prioritat, malament entesa en aquest cas, obeeix a la necessitat, dels uns i els altres, de donar compliment als acords d'octubre de 2013 de la Taula General, que contemplen el reconeixement i el pagament de les progressions de grau i les noves incorporacions suspeses des de gener de 2012 amb el Decret Vetla.

Cert és que formalment han transcorregut les 48 hores preceptives des de la convocatòria, però la documentació se'ns va remetre solament amb poc mes d'un dia d'antelació, la qual cosa fa literalment impossible que el sindicat puga preparar dins del termini i en la forma escaient les seues al·legacions. AL mateix temps, SIMAP-INTERSINDICAL SALUT tampoc ha tingut opció de participar en la comissions tècniques preparatòries.

Pel que fa al contingut, ens semblen uns textos ininteligibles, contradictoris, opacs i arbitraris. No compleixen amb la finalitat principal del model retributiu que consisteix en el reconeixement professional individual en aquells camps que permeten el desenvolupament i millora de l'assistència sanitària pública. En conseqüència, ningú millor que els propis treballadors implicats per a fixar els objectius anuals de totes les àrees a baremar que han de ser consensuats amb professionals i equips.

Per altra banda, no es permet el compliment dels objectius marcats en condicions d'equitat, fins i tot crea greuges quant a la comparança d'objectius avaluables en funció del centre de treball, a pesar d'enquadrar-se en la mateixa categoria professional i mateix departament de salut.

La necessària publicitat i transparència en el procés no podrà garantir-se per la complexitat amb la qual pretén portar-se a terme i les múltiples comissions creades i les interrelacions entre elles també manquen d'operativitat. Valdria la pena menys grups i menys artistes convidats i més professionals amb coneixements sobre els temes específics i amb temps i implicació per a portar-los a terme.

El resultat de tot el comentat és un text ininteligible, ple de contradiccions, arbitrarietats i greuges entre els diferents professionals i, per tant, un text inservible. Un despropòsit que unit a la impossibilitat real de SIMAP-INTERSINDICAL SALUT de fer aportacions per a la seua millora aconsellen que el sindicat es desvincule de qualsevol responsabilitat en la seua aprovació, reservant-nos el dret a realitzar les crítiques que considerem pertinents i a intentar, en un futur, una modificació substancial de les citades ordres.

Mes informació Rafa Reig 618640583.