PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA PER A 2018 (EVES)

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2018, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableix el Pla de formació continuada de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a 2018 (EVES).
23 / 01 / 2018 | Intersindical Salut formació
PUBLICACIÓ I RELACIÓ DE CURSOS

Termini: 15 dies hàbils (del 24/01 al 12/02)
Sol·licituds: emplenades segons Annex II


Màxim 5 peticions d'inscripció en cursos, per ordre de preferència.

No es podrà realitzar més de 3 cursos en cada edició del Pla de Formació Continuada excepte excepcions justificades per les necessitats formatives del personal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Podran sol·licitar l'assistència a les activitats formatives del Pla de Formació:

- El personal estatutari, laboral o funcionari fix i el personal interí o laboral temporal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i recollit en l'article 1 del Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana.
- Els professionals en període de formació sanitària especialitzada, en centres o unitats degudament acreditats per a la docencia.

- El personal d'aquells organismes públics o institucions, que tinguen establit un conveni o acord de col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la formació dels profesional.

- El personal funcionari i/o laboral que preste serveis en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, quan les seues funcions estiguen en relació directa amb el contingut dels cursos.

- Podran participar en les accions formatives els qui estiguen gaudint dels permisos de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, durant la situació d'excedència per cura de familiars i les treballadores en situació de llicència per risc d'embaràs.

Per a l'assistència als mateixos, quan els cursos coincidisquen amb la jornada laboral, les adreces hauran de facilitar el permís corresponent, per a açò preveuran les diferents contingències que pogueren produir-se.