Ja està bé de denegar les llicències per assumptes particulars discrecionalment!

Intersindical Salut presentarà una demanda davant els jutjats per denegació injustificada d'una sol·licitud de permís per assumptes particulars
07 / 07 / 2017 | Intersindical Salut permisos i llicències assumptes particulars
Intersindical Salut defensa la tesi que la simple al·legació de necessitats del servei no es motiu suficient per la denegació del dret a gaudir del permís per assumptes particulars.
La simple al·legació de necessitats del servei no es motiu suficient per la denegació del dret a gaudir del permís per assumptes particulars
Així doncs, Intersindical Salut considera que l'administració ha d'esgotar els mecanismes que les normes fiquen al seu abast per donar cobertura a les necessitats del servei, i sols en eixes condicions la denegació estaria el suficientment justificada.

Per a Intersindical Salut, si l'administració ignora l'activació d'aquests mecanismes està vulnerant el dret del personal a gaudir del permís per assumptes particulars i actuant amb discrecionalitat.

En aquest sentit, cal recordar que la normativa vigent en relació a la selecció i provisió de personal preveu els mecanismes per afrontar la cobertura d'aquestes situacions (Disposició addicional 1ª Ordre de 5 d’octubre de 2009).

VACANCES: 22 dies hàbils de Dilluns a Divendres. Pots descomptar 5 dies de vacances i utilitzar-los com a dies de lliure disposició, consecutius o no i unir-los als dies de lliure disposició.
A més pots Fraccionar les teves vacances en dos períodes, el mínim de set dies.
Es poden gaudir les vacances fora del període vacacional ordinari, amb caràcter voluntari, en les categories que existeixen dificultats de substitució i en tot cas supeditat a les necessitats del servei sempre que no coincideixin amb nadal o pasqua.

Addicionals vacances:
A partir de 15 anys de servei 1 dia addicional
A partir de 20 anys de servei 1 dia addicional
A partir de 25 anys de servei 1 dia addicional
A partir de 30 anys de servei 1 dia addiciona

Triennis
A partir del 6º trienni 2 dies addicionals
A partir del 8º trienni 1 dia per cada trienni

Com se sol•liciten els PERMISOS: Tots els permisos han de sol•licitar-se per escrit, i el treballador ha de quedar-se una còpia. Es pot presentar per registre i es queda una còpia segellada. Es pot presentar al càrrec intermedi corresponent que ha de signar en la còpia amb el seu nom i data de lliurament. Si el càrrec intermedi es negués a signar el vaig rebre, aconsellem lliurar la sol•licitud per registre i informar del succeït.

Contestació: les sol•licituds han de ser contestades de forma expressa i, en cas de ser denegades, han d'estar suficientment motivades, és a dir, exposant les raons per les quals no es pot concedir el permís. Les circumstàncies que addueixin per denegar un permís han de ser, òbviament, de caràcter excepcional i no constituir, per tant, una situació normal del servei, ja que si fos així s'estaria impedint de forma general el gaudi d'un permís reconegut.