Intersindical no signa l’Acord de la Mesa General

Intersindical no signa l'Acord de la Mesa General sobre criteris comuns per la reducció de la temporalitat El sindicat considera que la proposta, no aporta res al que ja està subscrit a l'Acord de Legislatura del mes de juny.
23 / 12 / 2016 | Intersindical Salut mesa general acord
Avui, s'ha celebrat la Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral de l'Administració de la Generalitat amb el següent ordre de dia: proposta d'Acord sobre els criteris comuns de les convocatòries de les ofertes d'ocupació pública per als anys 2017, 2018 i 2019, presentació del Pla Estratègic en matèria de Recursos Humans de l'Administració de la Generalitat i planificació de l'OOP derivada del mateix, l'adopció d'Acord referit a instar el Govern de la nació a adoptar mesures concretes en matèries de competència estatal i la presentació de la proposta de constitució de la Comissió per a la reversió de les prestacions assumides per les Mútues de AT i EP de la Seguretat Social.
s'estan incomplint els terminis pactats per aconseguir el diferents objectius assumits a l'Acord i que no veiem determinació suficient perquè, finalment, puguen portar-se efecte
El primer punt ha estat una escenificació de la discrepància entre Intersindical Valenciana i la Conselleria de Justícia i Administració Pública, sobre el desenvolupament de l'Acord de Legislatura, signat a la Mesa General el passat mes de juny. Com ja hem manifestat en reiterades ocasions, des del sindicat considerem que s'estan incomplint els terminis pactats per aconseguir el diferents objectius assumits a l'Acord i que no veiem determinació suficient perquè, finalment, puguen portar-se efecte.

Concretament avui es sotmetia a votació una proposta d'Acord per establir els criteris comuns que han de regir les convocatòries de les ofertes d'ocupació destinades a la reducció de la temporalitat dels anys 2017, 2018 i 2019. El document, a més d'altres aspectes relatius a l'adaptació de les proves a les persones amb discapacitat o les normes de funcionament dels òrgans de selecció, obri la possibilitat a la convocatòria de processos de consolidació, específics, per personal interí a l'empara de la Disposició Transitòria 4ª de l'Estatut Bàsic, un plantejament que compartim, però, que, en termes semblants, ja estava recollit a l'Acord de Legislatura i, per tant, entenem que, en essència, el nou Acord no comporta cap avanç envers la reducció de la temporalitat.

Per contra, al text no s'aborden altres qüestions transversals, com l'anàlisi de les plantilles, la incorporació del personal eventual a les plantilles estructurals seguint la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la interpretació que se li ha de donar a la DT4ª de l'Estatut Bàsic, les garanties pel compliment del dret a la promoció interna o la situació del personal interí en el procés de reducció de la temporalitat. Temes de negociació de cabdal importància queda ajornada sine die com a conseqüència de la improvisació i la manca de rigor en el desenvolupament de l'Acord de Legislatura.

Per aquestes raons, Intersindical Valenciana, malgrat ser signant de l'acord de Legislatura, no ha subscrit la proposta d'acord, per entendre que, amb la proposta de la Mesa d'avui, sols es posava un pegat per justificar el compliment dels terminis establerts a l'Acord de Legislatura i que, realment, no s'avançava en la recerca de solucions al problema de la temporalitat. Considerem que la Conselleria de Justícia i Funció Pública ha actuat precipitadament, amb improvisació i amb poca responsabilitat, al excloure de l'ordre del dia la vertadera negociació d'aquest problema.

Per altra part, Intersindical Valenciana si ha donat suport a la presentació del Pla Estratègic de Recursos Humans, a les diverses peticions al govern de l'Estat per modificar legislació bàsica que entrebanca el correcte funcionament dels diferents servies públics i les millores laborals dels empleats i empleades públics i a la creació d'una comissió per l'estudi de la reversió a la sanitat pública de la gestió de les contingències professionals, ara en mans de les mútues d'accidents de treball.

No obstant, a pesar d'aquesta discrepància puntual, Intersindical Valenciana continuarà treballant pel compliment, en tots els seus extrems, de l'Acord de Legislatura i tots aquells temes que facen referència a la millora de condicions laborals del personal públic; ho farà, però, des de la col·laboració institucional i, si s'escau, des de la critica constructiva si entenem que per part de l'Administració no concorre el rigor i la responsabilitat que la situació requereix.