INFORME: Valoració esborrany nova Ordre de Borsa de Treball

Clam popular contra la perversió en la gestió de la disposició addicional primera
14 / 04 / 2015 | Intersindical Salut borsa de treball
Benvolgudes companyes
Com a continuació de la documentació enviada ahir, us fem arribar la valoració de l'esborrany de la nova Ordre de Borsa de treball que la Conselleria ha presentat en Taula Sectorial.
Us animem a assistir a les Assemblees per a poder participar en la presa de decisions i així el nostre sindicat podrà representar en la Taula Sectorial el sentir dels seus afiliats.

Abans d’iniciar la negociació de la nova regulació de la borsa de treball hi havia un clam popular contra la perversió en la gestió de la disposició addicional primera, el borsí intern, que exigia la seua desaparició. Aquesta exigència s’ha aconseguit amb la nova Ordre de Borsa de Treball.
Existirà una única borsa de treball, amb un barem de mèrits comú, que al seu torn es dividirà en dues llistes d’aspirants: una llista general per nomenaments superiors a 30 dies i altra, de curta durada o urgent, per nomenaments inferiors a 30 dies.
Dintre de la llista general, s’establirà un torn ordinari i altre de millora d’ocupació al que només s’oferiran els nomenaments superiors a 3 mesos. En el supòsit d’ofertes de treball pels grups A1, A2, C1 i C2 de personal de gestió i serveis, la selecció es farà preferentment pel torn de millora d’ocupació.
Pel que fa a la llista de nomenaments de curta durada o urgents, l’opció d’inscriure’s serà voluntària pels aspirants; és a dir, que les persones que estiguen disposades a realitzar contractes inferiors a 30 dies podran inscriure’s i les no que vullguen aquest tipus de nomenaments no estaran obligats a fer-ho.
Fins ací, una breu descripció del seu funcionament i alguna ressenya a aquelles qüestions que es consideren positives. Ara bé, hi ha altres aspectes en que la valoració és més dificultosa, doncs, la seua qualificació com a positiu o negatiu és més relativa i a la fi caldrà fer una valoració global. Són els següents:
1.- A la llista de nomenaments de curta durada o urgents i per la categoria d’infermeria, en els serveis de cures intensives, reanimació, quiròfans i hemodiàlisi, s’establirà el requisit d’una experiència prèvia de 2 mesos al últim dos anys o de 3 mesos en cinc anys. Aquesta qüestió és polèmica perquè, per un costat, és una petició reiterada de l’administració i de molts companys i companyes que treballen a aquest serveis, però, per l’altre costat, no deixa de ser una limitació de l’accés a aquests llocs de treball.
2.- Determinats llocs de treball de llicenciat o diplomat sanitari que requereixquen un coneixements tècnics específics o experiència prèvia podran ser coberts fora de borsa per un procediment sotmès als principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Aquest procediment haurà de ser autoritzat per la Comissió Central de Borsa, integrada per l’administració i els sindicats.
3.- La renuncia a tres ofertes o la no superació d’un període de prova comporta l’exclusió de totes les categories en que estiga inscrit l’aspirant.
4.- S’incrementa la puntuació de la nota d’oposició fins a 40 punts (abans 26) amb el requisit de superar algun exercici de la darrera oposició.
5.- Al personal en formació que s’inscriga en el departament on ha realitzat el període de formació tindrà 10 punts addicionals. Pensem que aquesta proposta no es sustenta legalment i, en qualsevol cas, constitueix un entrebanc a la mobilitat del personal.
6.- A la Comissió Central de Seguiment només podran participar els sindicats signants de l’acord. Intersindical Salut no comparteix aquesta dinàmica d’exclusió, doncs priva als representants d’una part dels treballadors i treballadores a realitzar les seues funcions de control i negociació col·lectiva i, òbviament, elimina les veus crítiques en futures decisions que afecten a la borsa de treball.
Desprès del que hem dit, així com en el cas del Decret de Selecció i Provisió ha estat clar el posicionament en contra, en aquest cas la decisió no és tan senzilla. Al nostre parer serà determinant en la decisió, si s’accepta o no la modificació en la puntuació que es dóna a la nota d’oposició i al requisit de superar alguna de les proves. Les altres qüestions tenen un impacte més limitat