Borsa de Treball: Canvi en la forma de sol·licitud per Disponible Especial i No Disponible Voluntari

La Direcció General de Recursos Humans ens informa que s'estan implementant procediments electrònics per a facilitar les relacions de l'administració i els candidats integrants de les llistes d'ocupació temporal amb la finalitat d´assegurar la identitat, la integritat, la conservació i la confidencialitat de la informació personal dels mateixos.
04 / 07 / 2018 | Intersindical Salut borsa de treball
Les sol·licituds de Disponible Especial i No Disponible Voluntari es faran únicament de forma telemàtica
La Conselleria de Sanitat ha incorporat un nou tràmit telemàtic de sol·licitud electrònica per a les situacions de "no disponible voluntari" i "disponible especial", que estableix l'article 8 de l'Ordre de 5 d'octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat.

El tràmit electrònic estarà disponible a la pàgina web de la Conselleria de Sanitat. Les sol·licituds de desactivació de la borsa ( No disponible voluntari ) i disponible per a vacants des de la situació d'actiu (disponible especial) , es presentaran únicament de forma telemàtica (http://www.san.gva.es) , en l'apartat:

Recursos humans- Borses de treball-Institucions sanitàries-Sol·licitud Disp. Especial / No Disp. voluntari

Al lloc web es disposa de les instruccions sobre els requisits necessaris per a l'accés a l'aplicació a través de la seu electrònica de la GVA i ajudes per a emplenar-lo.

A recordar:

La sol·licitud de la situació de "No disponible voluntari" , suposa la desactivació en una o diverses llistes i categories. Aquesta sol·licitud s'ha de fer amb, almenys, 15 dies d'antelació a la data d'inici d'aquesta situació . La durada mínima d'aquesta situació serà d' un mes i la reactivació tindrà efectes a partir dels 30 dies de la seva sol·licitud.

Els candidats que hagin obtingut un nomenament en qualsevol administració pública o tinguin un contracte en el sector privat , hauran de sol·licitar el seu pas a aquesta situació i podrà sol·licitar la seva reactivació quan finalitze el contracte. Tindran els mateixos terminis que en el paràgraf anterior.

La sol·licitud de la situació de "disponible especial" suposa la disponibilitat dels candidats que es troben en situació actiu en un nomenament de plaça no vacant , per rebre ofertes de places vacants , tant de la categoria en la qual estigui prestant serveis com d'una altra o altres categories sol·licitades. La situació de disponible per a vacants o disponible especial serà efectiva en els següents supòsits:

• Els candidats inscrits en el torn ordinari amb un nomenament d'atenció continuada o jornada a temps parcial.

• Els candidats del torn ordinari amb un nomenament a plaça no vacant sempre que compten amb una puntuació mínima de 14,40 punts en l'apartat de serveis prestats del barem de mèrits.

• Els candidats inscrits en el torn de promoció interna amb un nomenament a plaça no vacant.

Els candidats que es troben en situació d'actiu en una vacant no podran obtenir llocs vacants en una altra categoria professional.

La sol·licitud d'activació i la desactivació s'ha de fer amb 15 dies d'antelació a la seua aplicació.

Consulta els següents enllaços per aclarir els teus dubtes:

-RESOLUCIÓ (Requisits previs de la sol·licitud telemàtica i passos a seguir per al seu registre)
-PREGUNTES FREQÜENTS (Com omplir el formulari)
- CERTIFICATS TELEMÀTICS (Seu electrònica de la Generalitat)
- DUBTES AMB ELS CERTIFICATS
- SOL·LICITUD NO DISPONIBLE VOLUNTARI / DISPONIBLE ESPECIAL