ÀREES Formació

Pla de Formació Continuada de L’EVES 2ª convocatòria 2018

Segona convocatòria de cursos de formació continuada, convocats per l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES), per al personal dependent d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat i el personal sanitari de l’Administració de la Generalitat, independentment de la seva relació jurídica , sempre que reuneixi els requisits específics establits, si és el cas, per a cada curs.RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servici de la Generalitat, per a l’any 2018.EnllaçPORTAL DE L’EVESASSISTENTS:Podrà participar en els cursos relacionats en l’ annex II el personal d’institucions sanitàries i de qualsevol altre centre de caràcter assistencial o en el qual es realitzen funcions de salut pública, adscrit a la Conselleria de Sanitat, així com el personal sanitari de l’Administració de la Generalitat, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisca els requisits específics establits, si és el cas, per a cada curs. També podrà participar en els cursos oferts per aquesta escola de formació al personal sociosanitari gestionat per la Direcció General de Funció Pública.PRESENTACIÓ:Les persones interessades hauran d’omplir la sol·licitud de cursos d’acord amb el model específic que figura en l’annex II.Les sol·licituds hauran de ser presentades directament per les persones interessades, preferentment mitjançant les pàgines d’internet, en les adreces que s’indiquen a continuació, o, si s’escau, en qualsevol de les oficines i formes previstes en l’article 16 de la Llei 39 / 2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Podran realitzar-se un màxim de sis accions formatives (màxim cinc de l’annex II.b) i una de l’annex II.c).Dues modalitats de presentació d’instàncies:– Per als cursos de l’annex II.b): les sol·licituds s’han de presentar mitjançant l’adreça d’internet http://www.eves.san.gva.es , on consten les instruccions oportunes. Cada empleada o empleat públic podrà sol·licitar un màxim de cinc propostes d’accions formatives de l’annex II.b). – Per als cursos del annex II.c): Curs d´anglès per als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 segons el Marc Europeu comú de referència. Curs de preparació (en línia), es podrà sol·licitar seguint les instruccions que s’hi especifiquen. Aquest curs no computa a l’efecte de petició del màxim nombre de cinc accions formatives per a realitzar en el Pla de formació 2018.Els cursos de formació general en prevenció de riscos laborals tampoc computen a l’efecte de petició d’un nombre màxim de 5 accions formatives a realitzar en el pla de formació de 2018.TERMINI:Quinze dies hàbils : (del 25/05 al 14/06)PERMISOS:El temps d’assistència presencial del personal als cursos per als quals siguen seleccionats es considerarà temps de treball a tots els efectes quan aquestes accions siguen coincidents amb l’horari de treball de l’alumne o alumna. L’assistència estarà supeditada a l’adequada cobertura de les necessitats del servei quan s’impartisquen, en tot o en part, en horari de treball, i no serà objecte de recuperació.Les persones responsables dels corresponents centres directius hauran de facilitar l’assistència. La denegació del permís per part de la persona superior jeràrquica ha de ser motivada i notificada per escrit.Més Información:ANNEX II.A : llistat de cursos de la pàgina 30 (21363 ) a la pàgina 44 (21377). ANNEX II.B : especificació de cada curs de la pàgina 44 (21377) a la pàgina 200 (21533). ANNEX II.C : cursos d’anglès, campus virtual, a la pàgina 200 (21533).
To top