ÀREES Formació

PLA DE FORMACIÓ 1ª CONVOCATÒRIA 2020

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’aprova la primera convocatòria d’accions formatives per a l’exercici 2020.http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/31/pdf/2020_753.pdfAccions formatives recollides en l’annex I, dividit en: Annex IA, en el qual consta la relació d’accions formatives per ordre alfabètic i grup professional al qual es dirigeix. Annex IB, en el qual consta la descripció de l’activitat, el lloc de realització i, si escau, els requisits específics de participació.PORTAL DE L´EVES-EVES FORMACIÓ VALÈNCIA https://drive.google.com/file/d/1CHtHvYbtmExivjtrSYH2G-bQ-GaPoTjS/view -EVES FORMACIÓ ALACANT https://drive.google.com/file/d/1J0-20SoRoAomgiKxVH_GQY3-fsTw2B_Q/view -EVES FORMACIÓ CASTELLÓ https://drive.google.com/file/d/1aeLHQx_4kkM2hiLSKVoyIR9yiqGTcNRO/view -EVES FORMACIÓ per títols https://drive.google.com/file/d/1BDu8TNjtVHA374GIasC86uVK_97xdK14/view -INSTÀNCIA https://drive.google.com/file/d/1CkUqsdfv14EhPxr4WzPan8ZPzbH7PM2u/viewPARTICIPANTS: 1.El personal al servei de la CSUiSP, independentment de la relació jurídica que tinga. 2.El personal recollit en l’article primer del Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i Consum i òrgans dependents. 3.El personal vinculat per una relació laboral especial de residència per a la formació d’especialistes en ciències de la salut, d’acord amb el Reial decret 1146/2006, de 6 d’octubre, adscrit als centres i les unitats docents de la CSUiSP. 4.El personal dels organismes públics o les institucions que han subscrit un conveni de col·laboració amb la CSUiSP per a la formació continuada dels seus professionals. 5.Podran sol·licitar l’admissió en les accions formatives convocades aquells que estiguen gaudint de permisos de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, en situació d’excedència per cura de familiars o en situació de llicència per risc d’embaràs.SOL·LICITUDS: Fins a un màxim de cinc accions formatives, i hauran d’indicar l’ordre de preferència. Excloses d’aquest còmput les accions formatives relatives a prevenció de riscos laborals, prevenció de la violència de gènere i igualitat. Model que consta en l’annex II.TERMINI: 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Les persones sol·licitants podran ser admeses en un màxim de tres activitats formatives.Quan les activitats formatives coincidisquen amb la jornada laboral, els òrgans de direcció o gerència hauran de facilitar l’assistència.Les persones admeses hauran de confirmar expressament la seua assistència o, si escau, renunciar a la plaça assignada amb una antelació mínima de tres dies hàbils.
To top