ÀREES Formació

Formació Sanitària Especialitzada (via Interins/es Residents)

Es publiquen de forma oficial les puntuacions de tall, en la relació provisional, dels resultats de les proves selectives 2017/2018 per a places de formació sanitària especialitzada . Pots accedir-hi a través de la pàgina web del Ministeri de Sanitat .Es pot sol·licitar la rectificació dels errors advertits en la valoració de mèrits acadèmics del grau, llicenciatura, diplomatura o tesi doctoral, aportant la documentació que acrediti l’obtenció de la mateixa abans del 28 de setembre de 2017 i que el seu enviament va ser realitzat en el termini establert per a la presentació de documentació (termini de presentació d’instàncies i termini de reclamació a la llista provisional d’admesos).No es tindrà en compte cap document, que no constituïsca certificació acadèmica personal. En aquest termini poden també reclamar la rectificació dels errors advertits en l’enregistrament de l’examen. La relació definitiva de resultats s’exhibirà a partir del dia 3 d’abril de 2018.Els actes d’assignació de places , que han de ser convocats en el Butlletí Oficial de l’Estat, començaran a partir del dia 17 d’abril de 2018 , segons el calendari previst en l’annex VIII de l’Ordre de Convocatòria de proves selectives 2017.Termini de reclamacions: cinc dies comptats a partir de l’endemà d’exhibició de les relacionsModel de reclamació Full Informatiu
To top