Organització del sistema sanitari

Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanitat / Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública DECRETO 185/2020, de 16 de noviembre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. DECRET 185/2020, de 16 de novembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

normativa decreto decret
PDF

PERMISOS Y LICENCIAS

resolució ordre normativa estatal normativa autonomica llei
Instrucción-78_2017-grados-de-consanguinidad.pdf2016_2481.pdf">PDF

ORDRE 5/2018, de 20 d’agost

ORDRE 5/2018, de 20 d’agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es determina la composició de la Comissió Assessora de Selecció i Provisió i s’estableixen mesures per a la posada en funcionament del Col·legi per a la selecció i provisió de places del personal estatutari del Sistema Valencià de Salut.

tribunals selecció i provisió ordre 52018 decret 1922017 composició tribunals
PDF

RD 1030/2006 de 15 de septiembre por el que se establece la cartera de servicios del SNS

cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización

cartera de servicios
PDF

Instruccions. Especialitat d’infermeria. Salut Mental.

Instrucció del Director General de Recursos lHumans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública, en relació a la creació de palces de la categoria d'especialista en infermeria de salut mental.

salut mental normativa autonomica especialitat infermeria
PDF

DECRET 192/2017, d’1 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció i provisió

DECRET 192/2017, d’1 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari al servei d’institucions sanitàries públiques del Sistema Valencià de Salut.

selecció provisió normativa autonomica decret 192 2017
PDF

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administracio

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

personal normativa estatal llei incompatibilitats
PDF

RESOLUCIÓ 17 nov 2017 dispersió geogràfica de l’EAP de la zona bàsica de salut 11

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es determina l’índex de dispersió geogràfica de l’equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de salut 11, del Departament de Salud de Dénia

el verger dispersió dénia
PDF

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2007.

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2007, del director gerent de l’Agència Valenciana de Salut, per la qual nomena els servicis de Segona Opinió Mèdica de la Comunitat Valenciana.

segona opinió resolució organització drets del pacient
PDF

Instrucción del 08 de Febrero del 2006

Instrucción del 08 de Febrero del 2006, Presentación de Partes Médicos de Baja.

personal estatutari parts médics normativa autonomica instrucció baixa
PDF

REAL DECRETO 183/2004, de 30 de enero

REAL DECRETO 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

tarjeta sanitaria real decret normativa estatal individual
PDF

LEY 28/2003, de 29 de septiembre.

LEY 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

seguretat social normativa estatal llei fons de reserva
PDF

DECRET 91/1995, de 16 de maig.

DECRET 91/1995, de 16 de maig, del Govern. Valencia, d'integració de personal funcionari en estatutario.

personal funcionari normativa autonomica integració estatutari decret
PDF

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2009

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2009, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la que executa la sentència ferma 943/08 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

serveis juridics sentencia resolució ferma
PDF

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

text refundit real decret normativa estatal estatut bàsic
PDF

Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre.

Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.

real decret normativa estatal empleo public credits extraordinaris boe
PDF

ORDE de 5 d’octubre de 2009.

ORDE de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els òrgans que en depenen.

regulació d'órgans ordre normativa autonomica cobertura temporal borsa de treball
PDF

DECRET 215/2009, de 27 de novembre.

DECRET 215/2009, de 27 de novembre, del Consell, pel qual es regulen els Servicis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP).

saip regulació normativa autonomica decret al pacient decret
PDF

RESOLUCIÓ de 17 d’agost de 2009.

RESOLUCIÓ de 17 d’agost de 2009, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs de trasllats per a cobrir diverses places d’infermer/a d’institucions sanitàries dependents de l’Agència Valenciana de Salut.

resolució places d'infermeria normativa autonomica concurs de trasllats
PDF

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2009.

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2009, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs de trasllats per a cobrir diverses places de comare d’institucions sanitàries dependents de l’Agència Valenciana de Salut.

resolució normativa autonomica concurs de trasllats cobrir plaçes
PDF

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009.

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009, del director general de Recursos Humans, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça número 27274, director econòmic de l’Hospital Doctor Peset (Departament 10), dependent de l’Agència Valenciana de Salut, pel procediment de lliure designació.

rrhh resolució normativa autonomica lliure designació convocatoria pública
PDF

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009.

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009, del director general de Recursos Humans, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça número 32776, director econòmic del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, dependent de l’Agència Valenciana de Salut, pel procediment de lliure designació.

resolució normativa autonomica lliure designació convocatoria pública
PDF

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2009.

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2009, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix les categories en què estan constituïdes les llistes d’ocupació temporal, d’acord amb el que disposa l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la que regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els organismes que en depenen.

resolució regulació normativa autonomica llistes d'ocupació cobertura temporal categories
PDF

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 de gener de 2009.

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 de gener de 2009, del conseller de Sanitat, per la qual aprova les llistes de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió dels quals està atribuïda a la Conselleria de Sanitat.

resolució normativa autonomica llocs de treball llistes gestió correció
PDF

REIAL DECRET 431/2009, de 27 de març.

REIAL DECRET 431/2009, de 27 de març, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana dels mitjans personals adscrits a l’Hospital General Bàsic de la Defensa de València.

traspas reial decret personal mitjans hospital general básic
PDF

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2009.

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2009, de la Direcció General de Recursos Humans de l’Agència Valenciana de Salut, per la qual cita les persones interessades en el procediment administratiu que s’indica a comparéixer en la via jurisdiccional.

rrhh resolució procediment administratiu persones interesades cita
PDF

DECRET 25/2009, de 13 de febrer.

DECRET 25/2009, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana.

registre sanitari organització normativa autonomica decret
PDF

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, del conseller de Sanitat, por la que se establece el Plan de Formación Continuada de la Consellería de Sanitat para 2009 (EVES).

selecció i provisió resolució pla de formació normativa autonomica eves
PDF

DECRET 176/2008, de 21 de novembre.

DECRET 176/2008, de 21 de novembre, del Consell, pel qual aprova l’oferta d’ocupació del personal estatutari adscrit a les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat per a 2007.

personal estatutari oferta d'ocupació normativa autonomica decret borsa de treball
PDF

ORDEN SCO/3422/2007, de 21 de noviembre.

ORDEN SCO/3422/2007, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el procedimiento de actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

sistema nacional salut ordre normativa estatal cartera de serveis
PDF

ORDEN SCO/2753/2007, de 4 de septiembre.

ORDEN SCO/2753/2007, de 4 de septiembre, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial.

programa formatiu ordre normativa estatal maxilofacial cirugía oral
PDF

REAL DECRETO 1142/2007, de 31 de agosto.

REAL DECRETO 1142/2007, de 31 de agosto, por el que se determina la composición y funciones de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y se regula el sistema de acreditación de la formación continuada.

reial decret professions sanitaries normativa estatal funcions comissió formació continuada
PDF

EY 1/2007, de 16 de marzo.

LEY 1/2007, de 16 de marzo, de atención y ordenación farmacéutica.

normativa estatal llei farmacèutica atenció
PDF

LEY 20/2007, de 11 de julio.

LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

treballador autonom normativa estatal llei estatut
PDF

LEY 3/2007, de 5 de febrero.

LEY 3/2007, de 5 de febrero, de creación del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana.

psicopedagogs pedagogs normativa autonomica llei col.legi oficial
PDF

Protocol mobilitat de les empleades públiques en situació de violència de gènere

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’ordena la publicació del protocol que regula en l’àmbit sanitari la mobilitat de les empleades públiques en situació de violència de gènere.

violència de gènere protocol normativa autonomica mobilitat
PDF

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007.

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre los registros de profesionales sanitarios.

rrhh resolució professionals normativa estatal gestió consell interterritorial
PDF

REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo

REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.

reial decret persones amb discapacitat normativa estatal no discriminació accesibilitat
PDF

EY 3/2007, de 5 de febrero.

LEY 3/2007, de 5 de febrero, de creación del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana.

psicopedagogs pedagogs normativa estatal llei col.legi oficial
PDF

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se dispone la publicación del acuerdo por el que se fijan los criterios generales de homologación de los sistemas de carrera profesional del personal de los servicios de salud.

resolució normativa estatal homologació carrera professional acord
PDF

CORRECCIÓN de errores de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre,

CORRECCIÓN de errores de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

normativa estatal millora empleo public empleo creixement correció
PDF

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2007

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual convoca el Curs de Diplomat de Sanitat.

sanitat resolució normativa autonomica diplomat
PDF

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2007

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual establix el Pla de Formació Continuada de la Conselleria de Sanitat per a 2008 (EVES).

resolució pla de formació normativa autonomica eves
PDF

INSTRUCCIÓ del 27 de Novembre del 2007

INSTRUCCIÓ del 27 de Novembre del 2007, relativa a las retribuciones aplicables al personal que deba prestar servicios los días 24 y 31 de Diciembre de 2007.

revisió retribucions instrucció desembre
PDF

DECRET 228/2007, de 23 de novembre,

DECRET 228/2007, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es crea la Plataforma per a la Investigació en Seguretat Alimentària.

seguretat alimentaria plataforma normativa autonomica decret
PDF

DECRET 220/2007, de 2 de novembre,

DECRET 220/2007, de 2 de novembre, del Consell, pel qual regula la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic.

normativa autonomica desfibriladors decret
PDF

ORDE de 27 de setembre de 2007,

ORDE de 27 de setembre de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen les queixes, els suggeriments i els agraïments en l’àmbit de les institucions sanitàries dependents de l’Agència Valenciana de Salut i de la Conselleria de Sanitat.

suggeriments queixes ordre normativa autonomica agraïments
PDF

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2007,

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2007, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual se cita les persones interessades en els procediments abreujats número 2/00997/2007-EE i número 2/001144/2007-PSM.

rrhh resolució procediments normativa autonomica
PDF

DECRET 151/2007, de 14 de setembre,

DECRET 151/2007, de 14 de setembre, del Consell, pel qual determina el calendari laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2008.

normativa autonomica decret calendari laboral
PDF

ORDE de 9 d’agost de 2007,

ORDE de 9 d’agost de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desplega el Decret 12/2007, de 26 de gener, del Consell, pel qual es regula el dret a la segona opinió mèdica en l’àmbit del sistema sanitari públic valencià.

segona opinió ordre drets pacient dret
PDF

ORDE de 26 de juliol de 2007

ORDE de 26 de juliol de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen i s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a establir un conjunt d’activitats dirigides a la millora integral de la promoció, prevenció, rehabilitació, atenció i la qualitat assistencial de la salut mental a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2007.

salut mental rehabilitació prevenció ordre normativa autonomica bases reguladores atenció activitats
PDF

DECRET 120/2007, de 27 de juliol

DECRET 120/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.

reglament organic normativa autonomica decret conselleria salut
PDF

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2007,

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2007, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual s’aprova el sistema de desenvolupament professional del CHGUV.

resolució presidència normativa autonomica chguv
PDF

DECRET 102/2007, de 13 de juliol,

DECRET 102/2007, de 13 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 56/2006, de 28 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat.

servicis sanitaris normativa autonomica inspecció decret llei decret
PDF

DECRET 92/2007, de 6 de juliol,

DECRET 92/2007, de 6 de juliol, del Consell, pel qual s’establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

presidència normativa autonomica estructura decret
PDF

Correcció d’errades de l’Orde de 23 de març de 2007

Correcció d’errades de l’Orde de 23 de març de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual aprova la Carta de Servicis dels Servicis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP) dels hospitals.

saip drets pacient correció carta
PDF

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007.

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual actualiza les tarifes de reembossament de transport no concertat d’usuaris en l’ambit de la Comunitat Valenciana.

transport retribucions resolució reembossament
PDF

INSTRUCCIÓ del 19 d’Abril del 2007

INSTRUCCIÓ del 19 d'Abril del 2007, sobre permisos de aplicación al personal estatutario tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

personal estatutari permisos instrucció igualtat
PDF

ORDE d’1 de març de 2007

ORDE d’1 de març de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual crea i regula la Comissió de Formació Especialitzada en Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat.

ordre normativa autonomica comissió ciéncies salut
PDF

LLEI 12/2007, de 20 de març

LLEI 12/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.

normativa autonomica modificació llei
PDF

LLEI 3/2007, de 5 de febrer,

LLEI 3/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana.

psicopedagogs pedagogs normativa autonomica llei col.legi
PDF

LLEI 2/2007, de 5 de febrer,

LLEI 2/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, de creació del Col·legi d’Òptics-Optometristes de la Comunitat Valenciana.

optometristes òptics normativa autonomica llei creació col.legi
PDF

DECRET 12/2007, de 26 de gener,

DECRET 12/2007, de 26 de gener, del Consell, pel qual es regula el dret a la segona opinió mèdica en l’àmbit del Sistema Sanitari Públic Valencià.

sistema sanitari segon opinió drets pacient decret
PDF

ACORD de 19 de gener de 2007.

ACORD de 19 de gener de 2007, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord adoptat en la Mesa General de Negociació de 12 de gener de 2007, sobre incorporació del complement específic a les pagues extraordinàries dels empleats públics per al període 2007-2009 .

retribucions pagues extraordinaries mesa sectorial acord
PDF

RESOLUCIÓ de 18 de desembre del 2006.

RESOLUCIÓ de 18 de desembre del 2006, del president de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, sobre delegació de competències en altres òrgans.

treball seguretat salut resolució president institut valencià
PDF

LEY 29/2006, de 26 de julio,

LEY 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

productes sanitaris normativa estatal medicaments llei
PDF

LEY 14/2006, de 26 de mayo

LEY 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.

tecniques reproducció humana normativa estatal llei
PDF

REAL DECRETO 1207/2006, de 20 de octubre,

REAL DECRETO 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria.

real decret normativa estatal gestió fondo de cohesió
PDF

REAL DECRETO-LEY 5/2006, de 9 de junio,

REAL DECRETO-LEY 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo.

reial decret normativa estatal millora empleo creixement
PDF

LEY 7/2006, de 9 de junio,

LEY 7/2006, de 9 de junio, de modificación de la Ley 6/1998, de 22 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunitat Valenciana.

ordenació normativa estatal llei farmacèutica
PDF

LLEI 5/2006, de 25 de maig

LLEI 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP).

normativa autonomica llei avap
PDF

ORDE de 4 d’octubre de 2006

ORDE de 4 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica la llista de les malalties sotmeses a declaració obligatòria.

ordre modifica malalties llistes
PDF

INSTRUCCIÓ Nº2 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RRHH

INSTRUCCIÓ Nº2 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RRHH sobre reconoixement de carrera professional.

personal estatutari permisos instrucció carrera professional
PDF

Vacançes Metges d’atenció primària 18 d’abril del 2006

Vacançes Metges d'equips d'atenció primària 18 d'abril del 2006

vacances personal estatutari normativa autonomica atenció primària
PDF

ORDE de 31 de maig del 2006

ORDE de 31 de maig del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen atribucions en matèria de personal en alguns òrgans de la conselleria.

personal òrgans ordre normativa autonomica
PDF

LLEI 7/2006, de 9 de juny,

LLEI 7/2006, de 9 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d’Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana.

ordenació normativa autonomica llei farmacèutica
PDF

LLEI 6/2006, de 9 de juny,

LLEI 6/2006, de 9 de juny, de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentlistes de la Comunitat Valenciana.

normativa autonomica llei col.legi oficial bibliotecaris
PDF

DECRET 149/2006, de 6 de octubre

DECRET 149/2006, de 6 de octubre, del Consell, de Creació del Consell Assessor d’Investigació en Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat.

salut normativa autonomica investigació decret ciéncies
PDF

LEY 9/2004, de 7 de diciembre

LEY 9/2004, de 7 de diciembre, del Consejo Valenciano de Personas Mayores.

persones majors normativa estatal llei
PDF

LEY 7/2004, de 28 de diciembre

LEY 7/2004, de 28 de diciembre, de medidas en materia sanitaria.

sanitaries normativa estatal mesures llei
PDF

LEY 7/2005, de 13 de mayo

LEY 7/2005, de 13 de mayo, por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

psicolegs normativa estatal llei col.legi oficial
PDF

REAL DECRETO 450/2005, de 22 de abril

REAL DECRETO 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería.

real drecret normativa estatal infermeria especialitats
PDF

LLEI 9/2005, de 18 de novembre

LLEI 9/2005, de 18 de novembre,de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana.

normativa autonomica llei enginyers quimics col.legi
PDF

LLEI 8/2005, de 18 de novembre,

LLEI 8/2005, de 18 de novembre, de la Generalitat, de creació del Col·legi Professional d’Higienistes Dentals de la Comunitat Valenciana.

normativa autonomica llei higienistes dentals col.legi
PDF

LLEI 7/2005, de 18 de novembre

LLEI 7/2005, de 18 de novembre, de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana.

llei informatics enginyers col.legi
PDF

ORDE de 12 de maig de 2005,

ORDE de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual crea els departaments de salut.

salut ordre normativa autonomica departaments
PDF

ORDE de 18 d’abril de 2005,

ORDE de 18 d’abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual constituïx el Comité Assessor de Vacunacions de la Comunitat Valenciana.

vacunació ordre normativa autonomica comité
PDF

ORDE de 26 de setembre de 2005

ORDE de 26 de setembre de 2005 del conseller de Sanitat, per la qual es crea el Consell Assessor de Salut Mental de la Comunitat Valenciana.

salut mental ordre normativa autonomica assesor
PDF

LEY 28/2003, de 29 de septiembre,

LEY 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

seguretat social normativa estatal llei fondo de reserva
PDF

LEY 2/2004, de 28 de mayo,

LEY 2/2004, de 28 de mayo, de creación del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo.

normativa estatal llei institut valencià
PDF

REAL DECRETO 1320/2004, de 28 de mayo

REAL DECRETO 1320/2004, de 28 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Administraciones Públicas.

real decret normativa estatal estructura organica
PDF

LEY 16/2003, de 28 de mayo,

LEY 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

normativa estatal llei cohesió calitat
PDF

LEY 44/2003, de 21 de noviembre,

LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

professió sanitaria ordenació normativa estatal llei
PDF

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003,

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, sobre revisión de las condiciones económicas aplicables en el año 2003 a la prestación de servicios concertados de asistencia sanitaria en el ámbito de gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

revisió resolució prestació de serveis normativa estatal
PDF

REAL DECRETO 1506/2003, de 28 de noviembre,

REAL DECRETO 1506/2003, de 28 de noviembre,por el que se establecen las directrices de los certificados de profesionalidad.

real decret professionals normativa estatal certificats
PDF

LEY 56/2003, de 16 de diciembre

LEY 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

normativa estatal llei empleo
PDF

LEY 55/2003, de 16 de diciembre,

LEY 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

personal estatutari normativa estatal llei estatut marc
PDF

REAL DECRETO 183/2004, de 30 de enero

REAL DECRETO 183/2004, de 30 de enero por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

tarjeta sanitaria real drecret normativa estatal
PDF

LEY 53/2003, de 10 de diciembre,

LEY 53/2003, de 10 de diciembre,sobre empleo público de discapacitados.

normativa estatal llei empleo public discapacitat
PDF

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2004

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2004,de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se convocan los actos de asignación de plazas correspondientes a la prueba selectiva 2003, para el acceso en el 2004, a plazas de formación de las especialidades de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) y de Enfermería de Salud Mental.

salut mental resolució places matrona infermeria
PDF