Mesa tècnica per abordar la situció sobre la carrera i desenvolupament professional.

Intersindical Salut-Iv proposa la creació d'una mesa tècnica per abordar la situació sobre la carrera i desenvolupament professisonal arran dels últims pronunciaments de la justícia en aquesta matèria.
25 / 05 / 2017 | Intersindical Salut carrera i desenvolupament professional
Les últimes sentències dels tribunals valencians sobre carrera i desenvolupament professional en l'àmbit de la sanitat imposen la necessitat d'abordar solucions per adaptar a marxes forçades el règim retributiu del personal sanitari. INTERSINDICAL SALUT-IV proposa la immediata incorporació d'aquest assumpte a les agendes de treball de la Conselleria.
Amb la Sentència del Tribunal Suprem i els últims pronunciaments dels tribunals valencians sobre la carrera professional en sanitat s'ha produït una convulsió en aquest assumpte.
Davant aquesta nova situació, quin és el criteri que pretén adoptar la Conselleria de Sanitat?

Reconeixement del cobrament dels imports en concepte de carrera i desenvolupament al personal que compleixi estrictament amb el requisit de permanència superior a 5 anys en el mateix lloc de treball.
La Conselleria vol cenyir-se estrictament als últims pronunciaments dels tribunals valencians sobre la Carrera i desenvolupament professional en l'àmbit sanitari.
1.- Reconeixement del cobrament dels imports en concepte de carrera i desenvolupament al personal que compleixi estrictament amb el requisit de permanència superior a 5 anys en el mateix lloc de treball.
2.- No reconeixement, ni consolidació del dret a la carrera i desenvolupament professional.
3.- No reconeixement de dret ni dels havers al personal que havent treballat ininterrompudament més de 5 anys, ho haja fet en diferents llocs de treball.
Sobre la base d'aquest criteri, la Conselleria de Sanitat ja està avaluant l'import de la mesura i realitzant els tràmits per al seu finançament.
Davant aquesta circumstància, ahir mateix INTERSINDICAL SALUT, va sol•licitar una Mesa Tècnica per abordar tots els aspectes relacionats amb la carrera i desenvolupament professional, proposta que va ser considerada oportuna pels responsables de la Conselleria, comprometent-se a la seva realització en un futur pròxim.