La Conselleria canvia el criteri sobre la carrera i desenvolupament professional.

Carrera i desenvolupament professional per serveis prestats en situació de millora d’ocupació. La jurisprudència dóna la raó a INTERSINDICAL SALUT i ha adoptat unànimement la tesi que els serveis prestats en situació de promoció interna temporal han de ser considerats a aquests efectes com prestats en la categoria d'origen.
Precisament, en base a la reiteració dels pronunciaments judicials, Intersindical Salut instà la Conselleria de Sanitat, per què es canviés el criteri en les resolucions sobre les sol·licituds de carrera i desenvolupament professional al personal que es trobava en situació de millora d’ocupació. La Conselleria de sanitat, ara, ha atès el requeriment formulat per Intersindical Salut emetent una instrucció en aquest sentit.
Els serveis prestats en situació de millora d'ocupació temporal seran computats a efectes de carrera i desenvolupament professional
La Direcció General de Recursos Humans ha emès la instrucció 185/2017, que dona compliment a aquest canvi de criteri que Intersindical Salut va sol·licitar.

Així doncs, la Direcció General de Recursos Humans, insta els serveis de personal, mitjançant aquesta instrucció, per que a partir d’aquest moment, les resolucions sobre les sol·licituds de reconeixement de Carrera i desenvolupament Professional a persones en situació de millora d’ocupació es resolguen en sentit favorable als sol·licitants.


Aquest canvi de criteri s'aplicarà a totes les sol·licituds i recursos que es troben pendents de resolució.