Inspecció de Treball qüestiona l’estudi epidemiològic de La Fe sobre medicaments bioperillosos

Altres experts consultats per Intersindical Salut consideren que hi pot haver desviacions importants per comparar la incidència de càncer entre els treballadors i treballadores de La Fe i la població general.
28 / 01 / 2016 | Intersindical Salut la fe bioperillosos
Davant la denúncia presentada per l'absència de mesures preventives per la manipulació de medicaments potencialment bioperillosos, per part dels treballadors i treballadores encarregats de la seua preparació i administració, la Inspecció de Treball, entre altres diligències, va ordenar al Departament de La Fe la realització d'un estudi epidemiològic, que poguera confirmar que la incidència de càncer entre aquest personal era superior a l'esperada.
Com diu el mateix informe «un estudio epidemiológico se realiza, no se ofrece...»
biopeligrosos

La Direcció del centre va adoptar les mesures pertinents i l'estudi s'ha realitzat, arribant a la conclusió que la incidència de càncer en aquest grup de treballadors és inferior a la de la resta de la població de la Comunitat Valenciana. Una conclusió aparentment positiva, que no pot ser presa en consideració, perquè l'estudi no està validat científicament i, a més, existeixen dubtes sobre els criteris de determinació de la mostra de població a estudi i sobre l'elecció de la mostra de referència. És a dir, quins son els treballadors i treballadores de La Fe sobre els que s'ha fet l'estudi i la idoneïtat de comparar la incidència de càncer en aquest col•lectiu amb la de la població general.

En particular, les objeccions que la Inspecció de Treball fa a l'estudi, fonamentades en un informe de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), qüestionen la decisió de fer l'estudi sobre persones que han estat en contacte amb el medicaments només en 2014 i no afegeix les dels anys anteriors, la qual cosa donaria una perspectiva en el temps de la vinculació entre l'exposició al factor de risc i la malaltia.

A més, també posa en tela de juí la decisió de demanar al personal el consentiment explícit per participar a l'estudi, excloent a personal que havia manifestat haver patit càncer i, en conseqüència, es corre el perill d'introduir desviacions als resultats. Com diu el mateix informe «un estudio epidemiológico se realiza, no se ofrece...»

Per altra banda, altres experts consultats pel sindicat han posat de manifest que la comparació de les taxes d'incidència de càncer entre els treballadors i treballadores de La Fe exposats als medicaments i les taxes d'incidència en la població general no és el millor criteri, doncs, hi ha altres factors que poden influir de forme determinant, con és l'edat, que no s'han tingut en compte a l'hora de definir el grup de referència. És més, suggereixen que hagura estat més idoni comparar amb grups de pobació general de les mateixes franjes d'edat o, millor encara, amb treballadors i treballadores de l'hospital que no han estat exposats als medicaments bioperillosos.

Tots aquests dubtes procedimentals que s'han exposat, podrien haver-se evitat si l'estudi epidemiològic haguera estat validat científicament o, com diu el propi informe de la Inspección de Treball, s'haguera demanat el recolzament tècnic del Servei de Promoció i Protecció dela Salut de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat.

Des d'Intersindical Salut entenem que, per part del Department de Salut La Fe s'ha actuat amb una excessiva càrrega endogàmica i, en el millor dels casos, amb molt poc rigor científic a l'hora de realitzar l'estudi epidemiològic. També cap, però, la possiblitat que el disseny tècnic de l'estudi estiga orientat a la consecució de determinats resultats, més o menys favorables a determinades tesi, aspecte, aquest, no volem considerar d'una forma seriosa. El cas és que aquesta negligència està sent un obstacle, per l'aclariment de l'impacte de la manipulació de medicaments bioperillosos sobre la salut dels treballadors i treballadores i per la implantació de les mesures de prevenció i de vigilancia de la salut escaients i aquesta situació, si que és absolutament censurable. Per aquestes raons, instem a la Direcció del Departament de La Fe i a la mateixa Conselleria de Sanitat a implicar-se a conciència en la solució del problema aportant tots els seus recursos per fer un dignòstic correcte i implementar les mesures de protecció i control necessàries, perquè amb la salut del treballadors i treballadores no es juga.