¿HAS GAUDIT LA PRESTACIÓ DE MATERNITAT DESPRES DE NOVEMBRE DE 2012?

JUSTÍCIA ENS RETORNA EL QUE ENS LLEVA HISENDA Els tribunals de justícia sostenen la tesi que la prestació per maternitat no constitueix una renda del treball, i per tant ha de quedar exempta de la tributació per IRPF.
28 / 11 / 2016 | Intersindical Salut prestació maternitat irpf
INTERSINDICAL SALUT- IV vol donar indicacions a les persones afiliades per que puguen sol·licitar la devolució a hisenda.
Així ho determina el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), en la sentencia núm. 810/2016 de 16 de juliol, en la qual resol que la prestació per maternitat forma part del sistema de prestacions de la seguretat social, i per tant no pot tindre la consideració d’una renda provinent del treball de les persones físiques, motiu fonamental per a considerar-la exempta de tributació de l’IRPF
Davant els dubtes que hi planteja hisenda amb aquesta interpretació, el TSJM, argumenta que en les exposicions de motius de la pròpia Llei 35/2006 de 28 de novembre de l’IRPF, el del RDL 1/2000, de 14 de gener, sobre determinades mesures de millora de la protecció familiar de la Seguretat Social, la de la Llei 62/2003 de 30 de desembre , de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social es consideren les percepcions per maternitat com una prestació del sistema de previsió de la Seguretat Social i no com a una renda del treball.
Davant la contundència d’aquests arguments, i malgrat que la sentència pot ser recorreguda per l’Agència Estatal d’Administració Tributaria,INTERSINDICAL SALUT- IV vol donar indicacions a les persones afiliades per que puguen sol·licitar la devolució a hisenda.